– Regulamin Konkursu: Wygraj voucher na kolacje na Wieży Trynitarskiej

  • Kontrast
  • Układ
  • Czcionka
 • Home
 • Aktualności
 • Regulamin Konkursu: Wygraj voucher na kolacje na Wieży Trynitarskiej

REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Wygraj voucher na kolacje na Wieży Trynitarskiej”.

Art.1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Wygraj voucher na kolacje na Wieży Trynitarskiej”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
 2. Organizatorem Konkursu jest Archidiecezja Lubelska Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, REGON: 04001425, NIP: 946-18-34-34-357 zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany i prowadzony na Instagramie @wieza_trynitarska, i będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego.
 4. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
 5. Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
 6. Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres trynitarska@diecezja.lublin.pl

Art.2 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie lubelskim, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 5. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
  1. Umieszczenia na swojej tablicy na Instagramie zdjęcia przedstawiającego kawę na Wieży Trynitarskiej wraz z:
  1. Oznaczeniem lokalizacji posta (Wieża Trynitarska)
  1. Zawarciem hasztagów konkursu, tj.: #kawanawiezy oraz #wiezatrynitarska
 6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację zdjęcia, biorącego udział w konkursie, w mediach społecznościowych Organizatora Konkursu
 7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
  z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 9 powyżej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art.3 Przebieg i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 13.09.2021 r. od godz. 09:00:00 do dnia 27.09.2021 r. do godz. 18:00:00.
 2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane na Instagramie Organizatora (@wieza_trynitarska).
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie 1 (słownie: jednego) Uczestnika, który opublikuje najciekawsze zdjęcie z kawą na Wieży Trynitarskiej, zawierającym odpowiednie informacje zawarte w Art. 2 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 4. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
 5. Zwycięzcę wyłoni powołana Komisja Konkursowa w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.
 7. Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego konta na Instagramie.

Art.4 Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 29.09.2021 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na Instagramie Organizatora.
 2. Organizator wyłoni 1 zwycięzcę Konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu otrzyma 1 (słownie: jeden) voucher upoważniający do wymiany na kolację dla dwóch osób na Wieży Trynitarskiej w Lublinie o wartości 500 (słownie: pięciuset) złotych.
 4. Wyłaniając Zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę kreatywność i oryginalności fotografii.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.
 6. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
 7. Wartość nagrody przyznawanej Zwycięzcy nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość na Instagramie.
 9. Nagroda może zostać odebrana osobiście na Wieży Trynitarskiej.
 10. Voucher może zostać zrealizowany do dnia 31 października 2021 roku po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem.
 11. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.
 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z Konkursu.

Art.5 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: trynitarska@diecezja.lublin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Królewska 10, 20-400 Lublin
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – konkurs Wygraj Voucher na kolację na Wieży Trynitarskiej”.
 4. Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz nazwę uczestnika Konkursu na Instagramie (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
 5. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 6. W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
 7. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
 8. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 9. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 10. Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Back to top